T: 038 - 422 22 11 / 06 415 700 62 E: info@vfadvocatuur.nl

Bezoekadres

Van Faassen Advocatuur
Dr. Van Deenweg 162
8025 BM Zwolle

T 038-422 22 11
F 038-422 22 30
E info@vfadvocatuur.nl

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN MR. VAN FAASSEN

1 Mr. R.W. van Faassen is een zelfstandig werkende advocaat die ingeschreven
staat bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 57916497.
Het BTW nummer van mr. Van Faassen is NL 1554.04.994.B01.
Mr. Van Faassen voert zijn praktijk voor eigen rekening en risico.

Opdrachten
2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Mr. Van Faassen aanvaarde opdracht van opdrachtgever.
Toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten in de zin van art. 6:225 lid 3 BW.

3 De overeenkomst laat Mr. Van Faassen vrij in de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen is. Voor Mr. Van Faassen geldt een inspanningsverplichting om zijn kennis en ervaring in te zetten ten behoeve van de opdrachtgever, met in achtneming van de wettelijke- en gedragsrechtelijke voorschriften.
In voorkomende gevallen (verhindering en/of ziekte) zal de praktijk en/of rechtszaak van de client van Mr. van Faassen worden waargenomen door een gespecialiseerde collega-advocaat. Bij waarneming van een rechtszaak zal dit geschieden na mededeling aan en met toestemming van de cliënt.

4 Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om Mr. Van Faassen tijdig, juist en volledig te informeren over relevante feiten met betrekking tot de zaak van opdrachtgever. Mr. Van Faassen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting door opdrachtgever.

5 Mr. Van Faassen mag ter uitvoering van de overeenkomst, in overleg met en na toestemming en in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever, derden (zoals forensisch deskundigen) in schakelen. Opdrachtgever is gehouden Mr. Van Faassen te vrijwaren voor alle aanspraken van deze derden en aan Mr. Van Faassen te vergoeden de kosten die voor verweer tegen dergelijke derden gemaakt dienen te worden. Mr. Van Faassen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze, in overleg met opdrachtgever, ingeschakelde derden.

Gefinancierde Rechtsbijstand

6 Mr. Van Faassen wijst opdrachtgever op het eventuele recht op gefinancierde rechtsbijstand. Mr. Van Faassen behoudt echter het recht om opdrachtgever niet op gefinancierde maar op betalende wijze bij te staan.

7 Mocht het verzoek tot gefinancierde rechtsbijstand worden toegewezen, dan bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand de hoogte van de eigen bijdrage. De declaratie voor deze eigen bijdrage dient binnen 14 dagen na verzending daarvan door opdrachtgever aan Mr. Van Faassen te worden voldaan. Indien de werkzaamheden door Mr. Van Faassen reeds zijn aangevangen, kunnen deze worden gestaakt en/of beëindigd, indien betaling van de eigen bijdrage uitblijft.

8 Mocht een verzoek tot gefinancierde rechtsbijstand door de Raad van Rechtsbijstand worden afgewezen, dan worden de reeds verrichtte en nog te verrichten werkzaamheden gedeclareerd volgens het bepaalde in art. 9.

Tarieven en declaraties

9 Aan opdrachtgevers die niet in aanmerking komen of wensen te komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zullen de werkzaamheden in rekening gebracht worden op basis van de bestede tijd , vermenigvuldigt met het uurtarief dat bij aanvang van de werkzaamheden door Mr. Van Faassen met de opdrachtgever overeengekomen is, te vermeerderen met 21% BTW. Mr. Van Faassen declareert in eenheden van 5 minuten. Reistijd wordt tegen uurtarief in rekening gebracht.

10 Mr. Van Faassen declareert, in beginsel, maandelijks en hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Mr. Van Faassen is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten indien enige betalingstermijn zonder gegronde reden overschreden wordt. Bij eventueel te nemen invorderingsmaatregelen zal opdrachtgever de buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

11 Mr. Van Faassen is bevoegd om voor aanvang van zijn werkzaamheden een voorschotdeclaratie ter zake van honorarium, alsmede ter zake van eventuele externe kosten, aan opdrachtgever in rekening te brengen. De voorschotdeclaratie wordt pas verrekend met de einddeclaratie. Het verschuldigde voorschot is geen indicatie voor de totale kosten van de behandeling van het dossier.

Aansprakelijkheid

12 Mr. Van Faassen is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd. De verzekering voldoet aan de eisen die de Nederlands Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen begaan bij de uitvoering van werkzaamheden door Mr. Van Faassen en/of degenen die voor opdrachtnemer diensten en werkzaamheden verrichten, is beperkt een bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Mocht om welke reden dan ook voornoemde verzekering niet tot uitkering overgaan of geen dekking bieden, dan is iedere aansprakelijkheid van Mr. Van Faassen beperkt tot een bedrag dat aan honorarium in rekening gebracht is.
Een aanspraak vervalt indien Mr. Van Faassen niet binnen een jaar na ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, door opdrachtgever schriftelijk in kennis gesteld is.

13 Mr. Van Faassen is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan. De opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze schade zelf te verzekeren.

Privacy persoonsgegevens

14 Mr. Van Faassen is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen dat hem bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en verder van al hetgeen dat valt onder de geheimhoudingsverplichting.
In de verklaring gebruik persoonsgegeven/privacy statement van Mr. Van Faassen staat vermeld hoe er met de persoonsgegevens van opdrachtgever door Mr. Van Faassen wordt omgegaan.

Klachtenregeling

15 Indien een opdrachtgever een klacht heeft over het handelen van Mr. Van Faassen, dient de opdrachtgever deze klacht binnen zes maanden na het ontstaan van deze klacht, in ieder geval binnen zes maanden van het afronden van de opdracht, schriftelijk aan Mr. Van Faassen mee te delen. De klacht zal vervolgens afgewikkeld worden volgens de klachtenregeling van Mr. Van Faassen. Op verzoek wordt een exemplaar van deze regeling direct toegezonden.

Bewaartermijn dossiers

16 De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken, niet zijnde schaduwstukken/politiedossier in strafzaken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na verloop van deze termijn worden de dossiers vernietigd. Van deze bewaartermijn kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een nadere schriftelijke afspraak, op verzoek van de opdrachtgever.

Ontbinding overeenkomst

17 De overeenkomst van de opdracht kan te allen tijde mondeling of schriftelijk worden beëindigd. De opdrachtgever blijft verplicht het tot het moment van beëindiging verschuldigde honorarium te voldoen. Mr. Van Faassen kan de opdracht beëindigen indien er naar zijn oordeel sprake is van een vertrouwensbreuk tussen Mr. Van Faassen en de opdrachtgever, dan wel dat er sprake is geworden van een onmogelijke samenwerkingswijze.

Toepasselijk recht

18 Op de overeenkomst van opdracht tussen Mr. Van Faassen en opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, Locatie Zwolle.