T: 038 - 422 22 11 / 06 415 700 62 E: info@vfadvocatuur.nl

Bezoekadres

Van Faassen Advocatuur
Dr. Van Deenweg 162
8025 BM Zwolle

T 038-422 22 11
F 038-422 22 30
E info@vfadvocatuur.nl

Privacy Statements


VERKLARING GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS/PRIVACY STATEMENT MR. VAN FAASSEN
1. Wanneer u cliënt wordt in een zaak bij mr. Van Faassen, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Met het verstrekken van uw persoonsgegevens aan ons geeft u toestemming aan ons voor de verwerking van uw gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze gegevens zullen niet gecombineerd of gebruikt worden met persoonlijke gegevens van andere cliënten waarover wij beschikken.

2. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. U dient hierbij te denken aan uw personalia, geboortedatum, Burgerservicenummer, woonadres, justitiële documentatie gegevens, gegevens van eerdere (gerechtelijke) procedures waar u in betrokken bent geweest, gegevens/rapportages op het gebied van reclassering, eventuele psychologische- en psychiatrische rapportages, maar ook (in ieder geval indien er voor u een toevoeging bij de raad voor Rechtsbijstand aangevraagd moet worden) gegevens omtrent uw gezinssamenstelling en gegevens van uw eventuele partner. Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. Door u verstrekte gegevens die niet relevant of noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening zullen niet verwerkt worden.

3. Wij hebben uw gegevens bijvoorbeeld nodig voor het aanvragen van (proces)stukken die betrekking hebben op uw zaak en uiteraard om u verder juridisch bij te staan. Zo vragen wij met uw gegevens dossiers op bij de Rechtbank, het Gerechtshof en/of het Openbaar Ministerie. Indien wij een toevoeging voor u aanvragen worden uw gegevens gebruikt voor de toevoegingsaanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand.

4. Wij verzamelen of gebruiken uw gegevens voor geen andere doeleinden, dan de doeleinden in deze verklaring. Uw gegevens worden dus gebruikt voor de uitvoering van onze werkzaamheden: het uitvoeren van uw juridische opdracht, inclusief een eventuele juridische procedure. Hiernaast worden uw gegevens gebruikt voor het innen van onze declaraties en het eventueel moeten voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, almede wanneer de verwerking nodig is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van mr. Van Faassen. Dit alles in overeenstemming met art. 6 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

5. Uw persoonsgegevens zullen alleen met derde partijen gedeeld worden voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hiervan kan sprake zijn wanneer in uw zaak, na overleg met u, een deskundige ingeschakeld moet gaan worden. Uw gegevens zullen in dit laatste geval middels een verwerkingsovereenkomst met deze derde veilig gesteld worden, waarbij deze derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

6. Indien mr. Van Faassen derden dient in te schakelen in verband met zijn bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld een IT-leverancier of een antwoordservicebedrijf voor telefoongesprekken, dan zal met deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten worden, met als doel de bescherming van uw gegevens conform de bepalingen van de AVG.

7. Mr. Van Faassen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval mr. Van Faassen gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal mr. Van Faassen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken maken met deze derde partij over afdoende beveiligingsmaatregelen.

8. Mr. Van Faassen bewaart verwerkte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemd doeleinden van de gegevensverwerking, danwel op grond van wet- en regelgeving vereist is en hetgeen dat hier verder over bepaald is in de algemene voorwaarden van mr. Van Faassen.

9. Na verstrekking door u van uw persoonsgegevens heeft u een aantal privacy rechten:
a. U heeft recht op informatie van ons over het wie, wat, wanneer, waarom, waar en hoe de gegevens verwerkt worden.
b. U heeft recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens en overige aanvullende informatie.
c. U heeft recht op rectificatie: u mag onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens laten corrigeren.
d. U heeft recht op gegevenswissing waarbij u uw persoonsgegevens kunt laten wissen en de verwerking daarvan mag voorkomen.
e. U heeft recht op beperking van de verwerking van uw gegevens door aan ons te vragen de gegevens niet verder te gebruiken.
f. U heeft recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
g. U heeft recht van verzet door middel van het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
h. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken.

10. Indien u gebruik van een van voormelde rechten wilt maken, dan dient u mr. Van Faassen daar schriftelijk (per post of per mail) om te verzoeken via : postbusnummer 40104, 8004 DC te Zwolle of via info@vfadvocatuur.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij mr. Van Faassen aan uw verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en de wettelijke bewaartermijnen van uw gegevens.

11. Mr. Van Faassen heeft het recht de inhoud van deze verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

12. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze verklaring kunt u contact opnemen met mr. Van Faassen.

Juni 2018